Obchodní podmínky

Provozovatel  webového rozhraní www.wice.cz a poskytovatel služeb obsahu a marketingové konzultace je Michal Husák IČ 047 72 539 Dražická 536 Benátky nad Jizerou. Dále jen „Provozovatel“

3.3.2017 Změna provozu, na neplacený magazín. Konzultace lze získat po dohodě. 

Registrovaný uživatel, je osoba, nebo firma,  která se na tomto webu zaregistruje pod podnikatelským účtem, zaplatí roční poplatek ve výši 999 Kč, prostřednictvím platební metody PayPal anebo požádá o vystavení faktury na tuto částku Provozovatele a zašle na účet provozovatele tuto částku. (e-mail provozovatele je info@wice.cz )Provozovatel v tomto případě manuálně zpřístupní po připsání prostředků na účet placený obsah. Registrovaný uživatel získá touto registrací přístup, který je jinak neveřejný a to do rubriky Články, také na základě svého a v registraci uvedeného e-mailu bude dostávat od Provozovatele informace o novém obsahu, aktuality atd. Kromě přístupu do placené části webového rozhraní wice.cz, získá možnost využít každý týden online konzultaci přímo na tomto webu, prostřednictvím chatovacího okna nebo prostřednictvím elektronické e-mailové komunikace. Konzultace se mohou týkat obecných i odbornějších dotazů v oboru online marketing a příbuzných oborech. 

Dále jen „Uživatel“

Registrací a uhrazením poplatku uživatelem, vzniká mezi Provozovatelem a Uživatelem obchodní vztah a uzavírají mezi sebou smlouvu o poskytování nehmotných služeb prostřednictvím internetu. Tento obchodní  styk je automaticky obnovován po půl roce v případě zaplacení prodlužovacího poplatku. Jedná se o předplatné k zobrazování obsahu, článků a to bez zobrazování reklam a reklamních sdělení. Výjimku mohou tvořit odkazy na služby třetích stran v obsahu článku nebo pod ním a to pouze v textové podobě a relevantní k tématu článku. 

Práva a povinnosti Uživatele

Uživatel má právo prohlížet obsahu webu, který je zpřístupněn pro úroveň členství, tedy Placená registrace, neboli zaplacení předplatného. Prohlížení je možné po přihlášení. Tedy Uživatel je povinen při registraci uvést aktuální a funkční e-mail, zvolit přihlašovací jméno a další požadované údaje, jako například heslo. To vše je důležité nesdělovat jiným osobám a pamatovat si je. Pro přihlášení využije přihlašovací jméno a heslo. Uživatel smí informace využívat pro své firemní a osobní potřeby. Nikdy a to ani po skončení nebo zrušení účtu, či odstoupení od smlouvy nesmí žádné informace šířit, publikovat nebo jinak kopírovat obsah, který je na webu a je ve vlastnictví Provozovatele. K materiálům na webu se může po přihlášení kdykoli vracet, nesmí je však ukládat na disk svého počítače nebo na cloudové uložiště. Uživatel svůj přístup, nesmí poskytovat jiné osobě, a to ani za účelem doporučení, ukázky, nebo jiným záměrem. Prohlížení je dovoleno pouze osobě, která poskytla přihlašovací údaje při registraci a zaplatila poplatek. 

Uživatel kromě přístupu k placenému obsahu má také možnost, využívat konzultace online marketingu. Konzultace je možné si vyžádat a objednat prostřednictví chatu, který je na webu i v neplacené části a nebo v e-mailové korespondenci s Provozovatelem. Uživatel nemůže vymáhat konzultace v čase a termínu, který se mu hodí, ale musí být předem schválený Provozovatelem. Provozní doba chatu je v pracovní dny od 9:00 do 16:00 hodin. Uživatel má právo na 1 hodinu živé konzultace pomocí chatu 2x za měsíc. Uživatel své dotazy musí formulovat přesně, v českém jazyce a musí dávat smysl svou větnou stavbou a obsahem. Uživatel tyto informace, nemůže považovat za 100% správné, neomylné nebo zaručující úspěch. Uživatel zodpovídá za aplikaci těchto informací, jejich správné pochopení a bere na sebe veškerou odpovědnost za škody způsobené uplatněním informací takto nebo jinak získaných od Provozovatele. 

Uživatel nemůže vymáhat ani nijak se domáhat dostupnosti služeb, provozu a bezproblémového provozu webu, a jeho částí. 

Uživatel nesmí používat při komentování článků, při komunikaci s Provozovatelem vulgární výrazy, rasistické poznámky, slovní spojení, které jsou považovány za mravně závadné nebo jinak porušující zákony ČR. Uživatel nesmí škodit a kazit dobrou pověst Provozovatele a služeb, které poskytuje, šířením informací, příspěvky na fórech, článcích nebo v jinde na internetu. 

Práva a povinnosti Provozovatele

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za technické výpadky serveru, technické problémy nebo jiné neočekávané nebo jiné okolnosti, které mohou narušit bezproblémový provoz webových stránek nebo některých jejich součástí. 

Provozovatel se bude v co nejkratší možné době snažit dostupnými prostředky tyto závady odstranit. Není stanoveno jak dlouhou dobu to může trvat. 

Provozovatel je povinen nesdělovat osobní údaje získané při registraci či platbě o Uživatelích, třetím osobám. 

Zároveň však není odpovědný za kriminální činností dosažení a získání těchto dat. Provozovatel však dle možností a zákona bude chránit bezpečnost citlivých údajů. 

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody nebo újmy, finanční ztráty způsobené uplatněním informací získaných od Provozovatele, obsahu webu, nebo skrze chat nebo e-mailů. Provozovatel s nejlepším svědomím a vědomím bude radit a poskytovat informace. Přesto není možné brát zřetel na případné reklamace, nebo škody a to z důvodů, že se jedná o informace obchodního, kreativního a osobního rázu a není možné dogmaticky či za všech konkrétních situací je považovat za správné, účelné nebo přínosné. 

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto podmínky a to i bez předchozího upozornění Uživatele. 

Odstoupení od smlouvy. 

Uživatel i Provozovatel mají možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů od založení účtu (registrace) a zaplacení poplatku. 

Uživatel tak učiní písemným prohlášením, které doručí na poštovní adresu nebo na e-mail. Provozovatel v takovém případě zruší přístup Uživateli a vrátí částku, kterou Uživatel při své registraci zaplatil a to způsobem na kterém se obě strany dohodnou. Uživatel smí svou registraci zrušit i po uplynutí 14 denní lhůty, ale bez nároku na vrácení peněz. 

Provozovatel je oprávněn zrušit registraci a zamezit přístup uživateli kdykoli během platnosti registrace Uživatele. V případě zrušení do 14 dnu od registrace, z jakéhokoli důvodu, vrátí inkasované peníze zpět Uživateli. Pokud dojde z podnětu Provozovatele ke zrušení konkrétního Uživatele, tedy jeho přístupu k placeným službám, po uplynutí 14 denní doby a na základě opakovaného porušení těchto podmínek, nebo z jiných důvodů, které by vedli ke kontraproduktivnímu obchodnímu vztahu, peníze nebudou navráceny. 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od data uveřejnění nebo provedení změn. 

Uživatel dává jasně najevo svou registrací, nebo procházením a používáním stránek, že se s podmínkami důkladně seznámil a bez výhrad s nimi souhlasí. 

Michal Husák
ič 047 72 539
Dražická 536 Benátky nad Jizerou
Bankovní spojení Fio 810 810 910/2010
info@wice.cz
Telefon 606 214 137
Uvedené částky jsou konečné. Provozovatel není plátcem DPH

Provozní doba: Pondělí až pátek od 9:00 do 16:00 hodin. 

Reklama 

Na portále Wice.cz je možné objednat reklamní formáty k propagaci Vaší firmy či webových stránek. 

Nejčastějšími formáty jsou: 

Reklamní PR článek. Výhoda takového článku je v dobré čtenosti a tudíž přímých návštěv z odkazů, posílení brandu či propagaci výrobků a služeb, a druhý významný přínos je zpětný odkaz. 

Cena takového článku na portálu Wice.cz, natrvalo umístěného je 790 Kč bez napsání. Za napsání redakci pak 250 Kč za článek. Článek může obsahovat až 3 zpětné odkazy. Musí být tématicky příbuzný k některé z rubrik tohoto portálu. 

Reklamní banner 

Umístění do pravého panelu v horní polovině stránky. Vámi dodaný grafický banner o rozměrech 250 x 250 px

Cena 

3 měsíce – 1500 Kč

6 měsíců – 2500 Kč

12 měsíců – 4500 Kč

 

Michal Husák

info@wice.cz 

+420 606 214 137